خدمات - اولین نشست هم اندیشی دانش افزایی روشهای تحلیلی هوش اقتصادی و تجاری

اولین نشست هماندیشی دانش افزایی روشهای تحلیلی هوش اقتصادی و تجاری
با حضور جمعی از برترین های صنعت کشور
در استان مرکزی
با هدف تشخیص و پیش بینی روندهای اقتصادی بین المللی و داخلی
پیش بینی و تحلیل نوسانهای ارزی و شوک های تورمی
نحوه پایش و تحلیل مستمر شاخص های مالی و تجاری شرکت های صنعتی
ایجاد واحدهای تحلیل و توسعه کسب و کار در واحدهای صنعتی

شهریور ماه۱۴۰۱